Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Těmito Obchodními podmínkami se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi společností IMEX GLOBAL, s.r.o., Podlomní 1, 636 00 Brno, DIČ: CZ26288931, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 42057 jako prodávajícím a zákazníkem (kupujícím).

Zákazník uskutečněním objednávky tyto Obchodní podmínky akceptuje.

Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří tak obsah kupní smlouvy .

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese:

www.karando.cz, jehož majitelem a provozovatelem je firma IMEX GLOBAL, s.r.o..

Veškeré objednávky, které zákazník učiní, jsou považovány za závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Prodávající nabízí kupujícímu možnost nakupovat přímo z domova, kde mùže nakupovat non-stop. Kupující může nakupovat jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, E-mailu, či písemně na adrese prodávajícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů, které jsou vyznačeny jako povinné a bez jejichž vyplnění nedojde k odeslání a zpracování objednávky.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami obchodu, s platebními a dodacími podmínkami, reklamačním řádem, a že se seznámil s ustanovením o ochraně soukromí. Zákazník ve svém zájmu uvede správné údaje a před odesláním objednávky si jejich správnost zkontroluje. Každá objednávka bude po odeslání potvrzena E-mailovou zprávou na E-mailovou adresu uvedenou při registraci.

U některých objednávek (větší množství apod.) si prodávající vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro potvrzení objednávky.

Pokud by se z nějakého důvodu v potvrzené objednávce vyskytla chyba, je kupující povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Zrušení objednávky - každou objednávku je možno do 24 hodin zrušit, a to telefonicky či E-mailem. V tomto případě je nutno uvést jméno, E-mail, adresu a popis objednaného zboží.

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží po předchozí dohodě termínu je kupující povinen ve výdejním skladu či v odběrním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží, či objednané zboží na místě zaplatit v hotovosti.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve. Nebude-li kupujícím zboží převzato osobně ve skladu, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, v případě, že smlouva stanoví odesílání zboží prodávajícím. Celá tato procedura se děje podle ustanovení v Obchodním zákoníku.

Kupní cena předmětu (včetně příslušné sazby DPH) odpovídá ceně uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího v době objednání zboží a kupujícím byla tato cena akceptována zasláním objednávky. Pokud dojde mezi objednáním a odesláním zásilky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v objednávce.

V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy zvlášť.

Náklady na dopravu hradí kupující.

Přeprava a dodání zboží:

1, K přepravě zboží k zákazníkovi prodejce využívá služeb několika přepravních společností, v různých cenových hladinách, tyto ceny jsou uvedeny na webových stránkách elektronického obchodu, a jsou uvedeny u voleb přepravy, kterou si v objednávce kupující může zvolit. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2, Prodávající může kupujícímu navrhnout změnu dopravce, pokud se jedná o zboží, které vyžaduje zvláštní typ zacházení (velká váha, rozměr, křehkost), nebo pokud se jedná o přetížení některého z přepravců vlivem zvýšené poptávky po přepravě (např. Česká pošta v předvánočním období). Změna nezpůsobí kupujícím neodsouhlasené zvýšení ceny objednávky.

3, Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4, V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5,  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele předáno přepravci v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici je zákazník informován e-mailem.

6, V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody..

7, Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8,  Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

Zboží odesíláme během 1 – 5 pracovních dnů od přijetí objednávky/platby.

V případě, že nastane situace a některý druh zboží bude z důvodu většího zájmu vyprodán nebo nastane výpadek v dodávkách dodavatele, bude kupující o tomto ihned informován a obě strany se dohodnou na dalším postupu.

Prodávající si vyhrazuje právo upravovat dodací lhůtu některých druhů zboží oznámením na svých webových stránkách E-shopu. Totéž platí i v případě možného dočasného přerušení dodávek zboží v důsledku státních svátků, dovolených apod. Doba takovéhoto omezení bude oznámena rovněž na stránkách internetového obchodu.

Úhradu za objednané zboží je možné provést předem převodem na účet prodávajícího (v tomto případě je nutné vyčkat na potvrzující E-mail ze strany prodávajícího), dobírkou a nebo v hotovosti při osobním odběru ve skladu či odběrním místě prodávajícího (po předchozí domluvě).

Možnosti úhrady:
1,  Platba předem převodem na účet prodávajícího - číslo účtu: 2800006469/2010, variabilní symbol = číslo objednávky, která bude zaslaná na uvedenou E-mailovou adresu kupujícího.
2,  Úhrada dobírkou - kupující zboží zaplatí přepravci při převzetí zásilky.

Pozor - prodej zboží do zahraničí je možný pouze na základě dohody mezi zákazníkem a společností IMEX GLOBAL, s.r.o.. Pro účely domluvy zákazník kontaktuje prodávajícího na E-mailové adrese info@karando.cz nebo na tel. čísle +420 736 488 300.

IMEX GLOBAL, s.r.o. neručí za 100% obrazovou věrnost mezi vyobrazeným zbožím a zbožím zakoupeným.

Při pořizování fotografií, či vlivem zobrazovacího zařízení v místě kupujícího může docházet ke zkreslení odstínů barev nebo ke zkreslení odhadu skutečné velikosti objednávaného předmětu.

Nezaručujeme žádným způsobem barevné provedení zboží, jehož barva není předmětem prodeje.

Prodávající poskytuje záruku na veškeré zboží objednané prostřednictvím E-shopu v zákonné lhůtě 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud :

- bylo zboží poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)

- zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje) či obecnými zásadami manipulace s daným druhem zboží

- zboží bylo používáno či skladováno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) či obecným zásadám manipulace s daným druhem zboží

- zboží bylo poškozeno působením živlů

- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení

Zjistí-li zákazník vady na zboží, musí o nich informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně na adresu IMEX GLOBAL, s.r.o., nám. Svornosti 2, 616 00 Brno, nebo E-mailem na adresu info@karando.cz, zásilku reklamovaného zboží zašle doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu prodávajícího. V reklamaci uvede popis závady, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, a svůj návrh na vyřízení reklamace a přiloží kopii daňového dokladu.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak kupující rozhodne, musí o tomto svém rozhodnutí co nejdříve informovat dodavatele písemně na adresu IMEX GLOBAL, s.r.o., nám. Svornosti 2, 616 00 Brno nebo E-mailem na adresu info@karando.cz. Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu, kompletní a odesláno v uvedené lhůtě (do 14 dnů od převzetí zboží) na adresu prodávajícího – IMEX GLOBAL, s.r.o., nám. Svornosti 2, 616 00 Brno. K zásilce musí být přiložen originál dokladu o koupi a musí u něj být uvedena aktuální adresa kupujícího. Zásilku zpět prodávajícímu nelze zasílat na dobírku, tato nebude prodávajícím převzata. Zásilku je vhodné pojistit. Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Prodávající si vyhrazuje možnost odměňovat zákazníky drobnými dary propagačního charakteru, nebo např. kusem objednávaného či jiného zboží zdarma, a to během akcí vyhlášených na stránkách E-shopu.

Tyto dary nejsou soudně vymahatelné a z povahy věci je nelze reklamovat.

Další doporučení

Prodávající se cítí odpovědný za životní prostředí a proto recykluje odpad, který při provozu obchodní činnosti vzniká. Toto doporučuje také svým zákazníkům.

Ochrana soukromí

Při nakládání s daty se prodávající řídí platnými zákony ČR.

Prohlášení:

"Prohlašujeme, že při provozování internetového obchodu www.karando.cz jsou veškeré údaje pokládány za důvěrné a při nakládání s nimi je postupováno dle zákona č. 101/2000 Sb. Získané informace neposkytujeme třetím stranám."

Všechny údaje, které o sobě kupující poskytne prodávajícímu, jsou chráněny před zneužitím, nejsou poskytovány třetím stranám (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Prodávající si vyhrazuje právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném E-mailu je také návod, jak tyto informace odmítnout a dále již nezasílat.

Kupující má rovněž právo kdykoliv písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o odstranění všech svých osobních údajů, které byly dříve poskytnuty.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a s výše uvedenými pravidly.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2014, a to pro konečného zákazníka při nákupu v internetovém obchodě.


Tyto podmínky neplatí pro velkoobchodní prodej!


Provozovatel internetového obchodu:
IMEX GLOBAL, s.r.o.
Podlomní 1
636 00 Brno
IČO: 262 889 31
DIČ: CZ26288931
E-mail: info@karando.cz


Zákony a předpisy:
- § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů